Zakládající členové SMIS

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.

Mikrobiolog a virolog

Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

hana.zelena@smis-lab.cz

Vystudovala všeobecné lékařství 3. LF Univerzity Karlovy. Atestaci má z lékařské mikrobiologie a z neurologie. V oboru epidemiologie absolvovala doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové s tématem disertační práce „Molekulární epidemiologie hantavirových infekcí“. Od roku 2010 vede oddělení virologie a Národní referenční laboratoř pro arboviry ve Zdravotním ústavu Ostrava. Je konzultantkou antibiotického střediska. Zastupuje Českou republiku v Emerging Viral Diseases Laboratory Network, laboratorní odborné skupině ECDC pro diagnostiku virových chorob. Je členkou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS a Centra bayesovské inference 4BIN.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

Imunolog

Imunologická laboratoř GENNET, s.r.o. Praha

zuzana.kratka@smis-lab.cz

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru Obecná biologie se specializací imunologie. Její dizertační práce byla zaměřená na slizniční imunitu a význam T lymfocytů v patogenezi juvenilní parodontitidy (2006). Má atestaci z oboru „Vyšetřovací metody v klinické imunologii“(2008). Jako VŠ analytik pracovala v několika klinických imunologických laboratořích. Podílela na start-up biotechnologické firmy SOTIO, kde působila od roku 2011 jako vedoucí oddělení QC a později jako vedoucí výroby vakcín proti karcinomu prostaty, ovárií a plic. Po této profesní odbočce se vrátila k imunologii. V roce 2015 byla u vzniku imunologické laboratoře GENNET specializované na vyšetřování imunologických příčin neplodnosti. Podílí se na organizaci Valentýnských seminářů reprodukční medicíny. Je členkou České imunologické společnosti, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI) a Centra bayesovské inference 4BIN.

MVDr. Václav Fejt

Mikrobiolog

Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Košicích (nyní Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), obor všeobecné veterinární lékařství. Atestoval z vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii a v lékařské imunologii. Tři roky pracoval v hygienické laboratoři. Od roku 1993 vede laboratoř imunologie a infekční sérologie na Oddělení společných laboratoří v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Je členem ČSAKI.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Matematik

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UP v Olomouci

Vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Učí matematiku všeho druhu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se matematickému modelování přírodních procesů, práci s daty, bayesovské pravděpodobnosti, strojovému učení, ale i technické a průmyslové matematice. Díky Fulbrightovu stipendiu studoval na jedné z nejlepších světových univerzit v USA a leccos se tam naučil. Poslední dobou se nerad, ale zato pravidelně vyjadřuje k věcem veřejným. Jeho články se objevují na DŽurnálu, ale také na Finmag.cz. Je spoluzakladatelem Centra bayesovské inference 4BIN.

Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Statistik

Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Docent statistiky na PřF MU, Brno, zástupce ředitele pro aplikovanou matematiku a statistiku, vedoucí týmu Modelovaní a statistika, honorary research fellow na University of Glasgow, předseda komise Statistika pro regulační záležitosti v Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku a bývalý člen výkonného výboru téže společnosti. Vystudoval matematiku, biologii, pravděpodobnost a matematickou statistiku na PriF a FMFI UK v Bratislavě (Mgr.) v roce 1999, získal titul PaedDr. v oboru biologie vzdělávání (2000) na PriF UK, RNDr. (2001) a Ph.D. (2005) v oboru pravděpodobnost a matematická statistika na FMFI UK v Bratislavě, deset let působil na University of Vienna a University of Glasgow jako biostatistik. Zabývá se designem klinických a medicínských studií, datovou vědou, klinickou biostatistikou, statistickým programováním, statistickým modelováním a statistickou vizualizací. Publikoval 63 metodologických a aplikačních článků v časopisech s IF, jež byly více jak 850-krát citovány a dosáhl h-indexu 17. (ORCID)

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Statistik

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Docent statistiky na MFF UK. Pravděpodobnost a statistiku tamtéž vystudoval v roce 2000. Následně (2001) získal titul MSc. v oboru biostatistika na Universiteit Hasselt v Belgii a Ph.D. (2006) na Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Je bývalým předsedou mezinárodní Statistical Modelling Society a editorem odborného časopisu „Statistical Modelling“ (nadmediánový IF v sekci Statistics and Probability). Publikoval 19 metodologických článků z oblasti biostatistiky a 36 aplikačních odborných článků v časopisech s IF, jež byly více jak 1500-krát citovány a dosáhl h-indexu 20. (PUBLONS)