Návrh na prodloužení uznání imunity po prodělaném COVID-19 na jeden rok a odložení posilovací dávky vakcíny u osob, které kromě prodělání nákazy také absolvovaly očkování

MUDr. Hana Zelená

Návrh: Navrhuji prodloužení doby platnosti ochrany u osob po prodělání nákazy na 1 rok a odložení posilovací dávky vakcíny u těch osob, které kromě prodělání nákazy také absolvovaly očkování.  

Zdůvodnění: Existuje řada vědeckých důkazů, že osoby po prodělání jsou spolehlivě chráněny, a to po delší dobu, než osoby vakcinované, které nákazu neprodělaly.

Nové výsledky z Izraele přinášejí porovnání slábnutí imunity v čase ve skupinách osob po očkování, po prodělání a po kombinaci obojího. Srovnání populačních dat provedli rovněž čeští autoři.

Goldberg, Mandel et al. 2021 analyzovali ochranu před nakažením v závislosti na čase od vakcinace nebo prodělání onemocnění. Studie proběhla v srpnu a září 2021, tedy v době dominance varianty delta. Studie zahrnovala téměř 6 milionů osob z databáze izraelského ministerstva zdravotnictví starších 16 let, které splnily alespoň jednu z podmínek: 1. prodělání infekce SARS-CoV-2 potvrzené PCR do konce června 2021 nebo 2. kompletní vakcinace 2-3 dávkami vakcínou Pfizer. Do studie nebyly zahrnuty nevakcinované osoby bez záznamu o prodělání infekce z důvodu jejich malého počtu. Nebyly zahrnuty ani osoby s více než 1 dávkou vakcíny po prodělání infekce. Osoby splňující kritéria výběru byly dále rozděleny do 5 kohort:

1. uzdravení = osoby, které prodělaly infekci a nikdy nebyly vakcinovány

2. uzdravení, poté vakcinovaní = osoby, kterým byla po prodělání infekce podána jedna dávka vakcíny

3. vakcinovaní, poté uzdravení = osoby, které dostaly 1 nebo 2 dávky vakcíny a později prodělaly infekci

4. vakcinovaní = osoby alespoň 7 dní po podání 2. dávky, které dříve neprodělaly infekci

5. boostrovaní = osoby alespoň 12 dní po 3. dávce vakcíny, které dříve neprodělaly infekci

Osoby v kohortách byly dále roztříděny do subkohort podle času, který uplynul od posledního imunizačního stimulu (infekce, vakcína). Na základě počtu osob v jednotlivých podskupinách a dní v riziku nákazy byl stanoven počet nákaz a počet těžkých průběhů C19 období 1.8.-30.9.2021 vztažený na 100 000 tzv. osobodnů v riziku.

Počet osobodnů, nákaz a těžkých případů pro jednotlivé kohorty byl následující:

kohortaPočet osobodnůPočet nákazPočet těžkých C19
1. uzdravení17 880 9954 39125
2. uzdravení, poté vakcinovaní9 670 15582213
3. vakcinovaní, poté uzdravení1 968 8323435
4. vakcinovaní184 214 308140 4781 372
5. boostrovaní80 428 9465 845178

Na grafech je uvedeno riziko nakažení u jednotlivých kohort v závislosti na čase uplynulém od poslední imunizační události.

Graf 1 srovnává počet případů infekce na 100 000 osobodnů, ilustruje tak pokles ochrany v závislosti na uplynulém čase od poslední imunizační události v jednotlivých kohortách. Ve všech kategoriích je patrný nárůst rizika infekce v čase. Sledované časové úseky se však v jednotlivých kohortách liší.

Graf 2 je vizualizací stejných dat srovnávající různé kohorty v daném časovém intervalu. (https://swprs.org/the-power-of-natural-immunity/)

Je patrné, že ve stejném časovém intervalu poskytuje imunita po prodělání infekce 6-7x nižší riziko infekce než pouhá vakcinace.

Tzv. „hybridní imunita“ ve srovnání s pouhou imunitou postinfekční riziko reinfekce dále snižuje jen nevýznamně (cca o 20 %). Přitom rozdíl je patrný až po 6 měsících, a to pouze v případě, že nejprve proběhla infekce a až poté byla aplikována jedna dávka vakcíny. V intervalu 4-6 měsíců hybridní imunita neposkytuje žádné vylepšení ve srovnání s postinfekční imunitou.

Znepokojující je, že ve skupině osob vakcinovaných dříve, než došlo k infekci, je efekt opačný. Tyto osoby mají ve stejném časovém intervalu naopak riziko reinfekce vyšší cca o 23 % ve srovnání s osobami, které infekci prodělaly, ale nebyly očkovány. Platí to v intervalu 4-6 měsíců a ještě výrazněji v intervalu 6-8 měsíců.

To ukazuje, že pokud pacient byl nejprve očkovaný a teprve potom onemocněl COVIDem-19, vyvinutá přirozená imunita je slabší než u těch, kteří nemoc prodělali, aniž by byli předtím očkováni.

Třetí dávka vakcíny u osob, které nemoc neprodělaly, opět snižuje pravděpodobnost nákazy přibližně 7x oproti osobám, které dostaly 2. dávku vakcíny před 4-6 měsíci. Tyto osoby ovšem byly sledovány max. 2 měsíce po 3. dávce vakcíny. V prvních 2 měsících po aplikaci booster dávky tato poskytuje úroveň ochrany před nákazou srovnatelnou s ochranou po prodělání infekce po 4-6 měsících. Délka a kvalita ochrany po booster dávce bude vyžadovat další sledování.

Z grafů je dále patrné také to, že v době, kdy je v ČR požadováno podání posilovací dávky (tedy po 6-8 měsících dle kategorií v prezentované studii), mají osoby se 2 dávkami vakcíny 3x vyšší riziko nákazy než neočkované osoby po prodělání infekce před více než 12 měsíci.

V intervalu 6-8 měsíců je riziko nákazy osob vakcinovaných dokonce 6,3x vyšší ve srovnání s osobami po prodělání infekce.

Pokud bychom tedy jako komparátor z hlediska rizika nákazy brali kohortu osob vakcinovaných 2 dávkami, u nichž je z důvodu slábnutí imunity požadováno podání posilovací dávky po 6-8 měsících, pak v případě osob uzdravených mají srovnatelnou úroveň ochrany osoby, u kterých uplynul po nákaze ještě delší čas než 1 rok. Ve studii je jako nejdelší interval hodnoceno u uzdravených období nad 12 měsíců bez přesnějšího určení; úroveň ochrany těchto jedinců je stále ještě 3x vyšší než u očkovaných v období 6-8 měsíců.

Nebo naopak, považujeme-li za komparátor úrovně imunity osoby za 6 měsíců (180 dní) po prodělání nákazy, pak by měly být osoby vakcinované 2 dávkami přeočkovány vzhledem ke srovnatelné úrovni rizika infekce již po 1 nebo maximálně 2 měsících. (Nejde o reálný návrh)

Z uvedených důvodů je zcela legitimní a z hlediska rizika nákazy bezpečné prodloužit dobu uznání imunitní ochrany u lidí po prodělání infekce minimálně na 1 rok poté, co proběhla poslední imunizační událost (infekce nebo podání vakcíny u osob po prodělání nákazy).

Čeští autoři Berec, Šmíd et al. 2021 recentně publikovali zpracovaná populační data poskytnutá ÚZIS.

Podobně jako izraelští autoři potvrzují pokles účinnosti vakcín v čase, konkrétně u vakcíny Pfizer z účinnosti 87 % v prvních 2 měsících na 53 % po 7-8 měsících. U osob nevakcinovaných uzdravených je ochrana před reinfekcí v prvních 2 měsících 97 %, po 6 měsících stále velmi vysoká 90 % a ještě po 18 měsících je ochrana před reinfekcí 72 %.

Pro ověření platnosti izraelských poznatků i v naší populaci navrhuji analogickým způsobem zpracovat populační data z ČR včetně efektu načasování vakcinace před nákazou vs. po nákaze. Z obou prací je však jasně patrná noninferiorita postinfekční imunity po 1 roce ve srovnání s postvakcinační po 6-8 měsících, navrhuji proto prodloužení doby uznání postinfekční imunity podle zjištěných poznatků.

Zpracování: Hana Zelená 13.12.2021

Sdílejte