Návrhy a stanoviska SMIS pro NIZP ze dne 28.12.2021 – zpřísnění opatření v souvislosti s variantou omikron

autoři: Arnošt Komárek, Lucia Houfková, Robert Straka

konzultanti: Jiří Beneš, Hana Zelená

Členové NIZP byli v souvislosti s šířením varianty omikron viru SARS-CoV-2 požádání o návrhy, resp. stanoviska týkající se:

  1. Úpravy podmínek karantén, kdy lze s vyšší nakažlivostí varianty omikron očekávat při zachování aktuálně platných podmínek karantén neúměrně vysoký počet osob, jimž je karanténa předepsána.
  2. Návrhu vyžadovat roušky/respirátory během ve školách i během výuky, resp. návrhu jiných režimových opatření ve školách.
  3. Návrhu vhodného indikátoru hodnocení závažnosti epidemie.

Níže uvedené stanovisko bylo poskytnuto ministru zdravotnictví prof. MUDr. Válkovi a Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie dne 28.12.2021.

1. Karantény

Návrh: Zkrácení izolace covid pozitivních na 5 dní, pokud pátý den osoba nevykazuje žádné příznaky nemoci, může se po 5 dnech vrátit do práce. Kontakty covid pozitivních se každodenně testují první tři dny po kontaktu (Ag testem nebo PCR testem dle dostupnosti) bez nutnosti karantény, nebo mohou zvolit karanténu 5 dní bez testování ode dne kontaktu s covid pozitivním, kterou lze ukončit od třetího dne negativním PCR testem. V případě přítomnosti příznaků respiračního onemocnění u dané osoby je karanténa 5 dní nutná i bez pozitivního testu.

Zdůvodnění: Karantény, resp. trasování asymptomatických osob mají smysl v případě, kdy se infekce začíná šířit. Již v případě šíření aktuální/předchozí varianty delta, resp. delta plus karantény ani trasování nezabránily komunitnímu šíření nákazy.  V případě nakažlivější varianty omikron, kdy inkubační doba může být i pouhý jeden den, postrádají karantény zcela smysl, viz též ustoupení od trasování a karantén v Jihoafrické republice. Náš návrh “5 dnů” je motivována též přístupem CDC (Science Brief: Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing | CDC) a kombinuje přijatelné riziko dalšího šíření nákazy s dopady na fungování společnosti.

2. Roušky ve školních třídách při vyučování

Návrh: Roušky/respirátory ve třídách nepoužívat. Ve školách doporučit pravidelné a co nejčastější větrání (se zohledněním vnějších klimatických podmínek). Jiná režimová opatření nad rámec aktuálně platných nezavádět.

Zdůvodnění: Roušky ve třídách při vyučování již byly 2x experty odmítnuty při plenárním jednání NIZP, naposledy dne 10.12.2021, a to při vědomí existence nakažlivější varianty omikron. Následně o nich v rámci NIZP plenárně více jednáno nebylo. Dlouhodobé plošné nošení roušek v uzavřených skupinách (školní třída) je s ohledem na možné šíření viru neefektivní a nesmyslné. Lze doporučit častější větrání (bez uvádění jakékoliv striktní minutové hodnoty). Jakákoliv jiná režimová opatření ve školách nad rámec aktuálně platných jsou nerealistická (z organizačních i jiných důvodů) a nemá smysl je navrhovat. Opatření musí být nastavována s ohledem na dopad opatření na učení, psychosociální vývoj dětí a též provoz škol. Nošení roušek/respirátorů během vyučování velmi negativně ovlivňuje jak vnímání a porozumění lidské řeči, tak zhoršený přísun kyslíku a vede k dřívější únavě.

3. Indikátor zhoršení epidemické situace pro omikron

Návrh pro dlouhodobé řešení: Založit na základě “surveillance” sledování počtu symptomaticky nakažených.

Zdůvodnění: Celkový přístup k epidemii založit na principech vypracovaných “Tezí o SARS-CoV-2 a COVID-19” (https://www.splm.cz/_download/0000017c-f4c7-d2ad-a37d-ffd7455f0000) z 26.10.2021 a schválených mj. Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Vyjádření k aktuálně používaným indikátorům (krátkodobé řešení):

(A) Relativní pozitivita provedených PCR testů za 7 dní, resp. kumulativní počet případů / 100 tisíc za 7 dní : má smysl sledovat relativní pozitivitu testů z diagnostických indikací za 7 dní, viz návrh indikátoru A1 níže

(B) Zátěž nemocnic: ano, je vhodné sledovat také vývoj nových hospitalizací

(C) Vzestup incidence – opětovný nárůst epidemické křivky (obrat směrem vzhůru): jde pouze o informativní indikátor, jeho hodnota je silně ovlivněna měnící se testovací strategií

(D) Podíl varianty omikron ze všech testovaných vzorků: jde pouze o informativní indikátor; dá se očekávat, že omikron bude rychle zvyšovat svůj podíl podobně jako v jiných zemích a sledování tohoto indikátoru ztratí smysl

navržen nový indikátor E viz níže

Indikátor A1: Relativní pozitivita testů diagnostické indikace za 7 dní (RPDT). Zhoršení definováno při týdenní změně tohoto indikátoru o více než 5% nebo hodnotě indikátoru nad 25%, následné zlepšení je definováno jako pokles relativní pozitivity diagnostických testů za 7 dní a současně hodnota indikátoru menší než 25%.

zhoršení = týdenní změna RPDT > 5% nebo RPDT > 25%

zlepšení = týdenní změna RPFT < 0% a současně RPDT < 25%

Zdůvodnění: Ověřeno na historických datech, kdy by tento indikátor ukazoval zhoršení v obdobích 5.9.2020 – 2.12.2020, 4.12.2020 – 30.3.2021 a 22.10.2021 – 22.12.2021, což velmi dobře korespondovalo se zhoršenou situací v nemocnicích. Zlepšení indikátoru rovněž koresponduje se zlepšující se situací v populaci i v nemocnicích. Indikátor vychází z testů z diagnostických indikací, která koresponduje s mírou symptomatických onemocnění v populaci.

L.Houfková – Relativní pozitivita testů diagnostické indikace za 7 dní (RPDT)
L.Houfková – Přehled hospitalizací

Indikátor E: Podíl počtu nově hospitalizovaných z důvodu onemocnění COVID-19 a počtu nově pozitivních PCR z minulého týdne (posun 7-10 dní), resp. trend/změna tohoto podílu.

Zdůvodnění: Pokud není vysoký nárůst poz. PCR následován vysokým nárůstem hospitalizací (z dostupných dat a reportů víme, že varianta omikron je s vysokou pravděpodobností mírnější pokud jde o průběh) není potřeba drastických omezení. Z Britských dat vyplývá, že od prvních symptomů dochází k případné hospitalizaci v průměru mezi 9-10 dnem (ONS) a pravděpodobnost hospitalizace je o 50%-70% menší než u varianty delta (UKHSA).

Sdílejte