Stanovisko ČSAKI k vyšetřování protilátek proti COVID-19

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Aktualizované doporučení ČSAKI je v plném změní k dispozici zde.

Základní body:

Vyšetření protilátek jako podklad k rozhodování o vakcinaci

  1. Nepodporujeme rutinní vyšetřování hladiny protilátek u obyvatelstva za účelem
    indikace podání vakcíny. Očkovat by se měli přednostně všichni dospělí občané, kteří neprodělali COVID-19.
  1. Osoby, které COVID-19 prodělaly, by se měly nechat očkovat v dostatečném odstupu od prodělání nemoci (cca 6 měsíců) i bez zjišťování hladiny protilátek. Vzhledem k absenci jednoznačných důkazů o zvýšeném riziku závažných komplikací u osob s vysokými hladinami protilátek nepovažujeme v současné době vysokou hladinu protilátek za kontraindikaci očkování. U osob po prodělané infekci, u nichž došlo po první dávce k nežádoucím reakcím, by bylo vhodné zvážit podání jen jedné „booster“ dávky (a vydání plnohodnotného certifikátu o očkování).

3. Vyšetření hladiny protilátek považujeme za indikované u pacientů s předpokládanou nízkou imunitní reaktivitou (např. pacienti s orgánovými transplantacemi nebo jinak závažně imunosuprimované osoby) k posouzení účinnosti vakcinace ev. k rozhodnutí o revakcinaci.

Přehled dalších indikací k vyšetření protilátek ze zdravotního hlediska
uvádí tabulka zveřejněná na stránkách ČSAKI

https://www.csaki.cz/dokumenty/indikaceIgGCOVID.pdf

Vyšetření protilátek jako diagnostika onemocnění COVID-19

Stanovení protilátek proti viru SARS-Cov-2 má jednoznačný diagnostický význam zejména u osob, které jsou vyšetřovány až v době PCR negativity nebo v případě postkovidových komplikací, které se mohou objevit i u bezpříznakových pacientů, kteří neměli onemocnění diagnostikované.

Uznávání protilátek jako důkazu o prodělané infekci

Doporučujeme uznávat pozitivitu protilátkových testů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními (cestování, návštěvy sportovních a kulturních zařízení) jako plnohodnotnou alternativu potvrzení o prodělané nemoci na základě PCR nebo potvrzení o provedeném očkování, a to s platností odpovídající časovému intervalu, po který se uznává prodělané onemocnění na základě pozitivního PCR testu.

Protilátky jako průkaz bezinfekčnosti a jako parametr obranyschopnosti

Je třeba vzít na vědomí, že ani detekovatelná hladina protilátek, ani provedené očkování, ani historie pozitivního PCR testu nevylučují případnou reinfekci a nejsou potvrzením o bezinfekčnosti. Všechny tři situace ale riziko přenosu výrazně snižují ve srovnání s osobami, které se s virem nesetkaly nebo nebyly očkované.

Doposud neexistuje studie, která by prokázala jednoznačnou závislost mezi hladinou protilátek a mírou ochrany proti manifestní infekci. Osoby očkované, po prodělaném covidu nebo osoby s prokázanou pozitivitou protilátek jsou v naprosté většině chráněné proti těžkém průběhu COVID, a to i v případě, že u nich došlo k poklesu hladiny protilátek.

Protilátky jsou náhradním ukazatelem i stavu buněčné imunity. I když zřejmě počty paměťových T lymfocytů zaměřených proti SARS-Cov-2 mohou v krvi přetrvávat i po vymizení protilátek, nejedná se o parametr, který by byl zatím využitelný v rutinní klinické praxi. Toto vyšetření by mělo být vyhrazeno pouze pro výzkumné účely.

Dne 9.8. 2021 za výbor ČSAKI:
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., místopředsedkyně
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., místopředseda
Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., předseda
RNDr. Vlastimil Král, CSc., předseda Sekce laboratorní imunologie

Sdílejte