Nové pokyny pro rutinní sledování výskytu onemocnění COVID-19 podle ECDC

Hana Zelená

ECDC vydala dne 18.10.2021 novou technickou zprávuCovid-19 surveillance guidance – Transition from Covid-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens, která velmi podstatně mění dosavadní systém evidence pacientů s Covid-19 a zavádí také novou definici onemocnění Covid-19.

Zpráva obsahuje následující klíčová sdělení:

  1. Dosavadní nouzový dozor zaměřený na Covid-19 by měl být nahrazen rutinním dohledem zahrnujícím rovněž chřipku a další respirační patogeny, které pravděpodobně společně cirkulují v populaci.
  2. Z důvodu srovnatelnosti ECDC doporučuje, aby do systému sledování byly zahrnuty pouze symptomatické osoby, které byly testovány kvůli symptomům kompatibilním s COVID-19. Dohled by se měl opírat o údaje pocházející od poskytovatelů zdravotní péče.
  3. Doporučena je sentinelová surveillance založená na syndromovém dozoru, podobně jako je tomu u sledování sezónní chřipky. 
  4. Je důležité zajistit, aby se indikace pro testování nelišily mezi očkovanými a neočkovanými jedinci.
  5. Pro účely sledování je stanovena nová definice případu Covid-19. Jako potvrzený případ je definována osoba splňující klinická kritéria, kterými jsou akutní respirační infekce (ARI) nebo onemocnění podobné chřipce (ILI) a laboratorní kritéria, kterými jsou detekce nukleové kyseliny nebo antigenu SARS-CoV-2 v klinickém vzorku.
  6. Měla by být sekvenována reprezentativní podskupina SARS-CoV-2 pozitivních vzorků.
  7. Všechny případy závažných akutních respiračních infekcí (SARI) by měly být testovány na SARS-CoV-2 a na chřipku, přednostně pomocí PCR. Multiplexní testy RT-PCR lze použít k současnému testování na SARS-CoV-2, chřipku a další respirační viry.
  8. Monitorování účinnosti vakcíny by mělo být začleněno do systému dohledu.
  9. Pro monitorování úrovně imunity v populaci jsou doporučeny séroprevalenční studie. Použití testů cílených na protilátky proti nukleoproteinu (N) a spike proteinu (S) pomůže rozlišit přirozeně získanou imunitu od imunity navozené vakcínou, která indukuje pouze protilátky proti S proteinu.
  10. Hlášení úmrtí na Covid-19 je požadováno každý týden. Covid-19 úmrtí je definováno jako smrt v důsledku klinicky kompatibilního onemocnění u pravděpodobného nebo potvrzeného případu, neexistuje-li jasná alternativní příčina smrti. Zároveň je důležité sledovat nadměrnou úmrtnost ze všech příčin. ECDC vybízí všechny země EU k účasti v EuroMOMO (https://www.euromomo.eu/).
Sdílejte