Vyjádření SMIS ke schůzce Anticovid teamu ze dne 12.11.2021

Dne 12.11.2021 se poprvé sešel Anticovid team s několika pozvanými členy Národního institutu pro potlačení pandemie (NIPP) na schůzce, která se týkala nových doporučení. Téměř dvojhodinové schůzky se kromě prof. Válka a Chlíbka zúčastnili další členové: Smejkal, Maďar, Hajdúch, Kotrbová, Dlouhý a Beneš. Za SMIS se zúčastnila H. Zelená.

Podle informací ve sdělovacích prostředcích byl již o výsledku jednání informován ministr v demisi Adam Vojtěch a na základě údajné shody všech zúčastněných se budou uznávat již jen PCR testy. Informace o průběhu jednání, tak jak je prezentována v médiích, je však nepřesná. 

Vyjádření Anticovid teamu, tak jak jej zveřejnilo 13.11.2021 idnes.cz obsahuje tyto body:

Top 10 doporučení Anticovid týmu ze dne 12.11.2021

1.   Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování.

2.    Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu.

3.    Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou tzv. rakouského modelu v režimu pouze O-N

4.   Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín „bezinfekčnost“ a nahradilo ho termínem „covid bezpečnostní pas“.

5.  Vyzýváme MZČR, aby zachovalo systém O-T-N s tím, že zruší samotesty. Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin.

6. Vyzýváme také k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center. U testujících laboratoří je nutno trvat na kvalitě, základní podmínkou musí být zapojení laboratoře v systému kontroly kvality. 

7.  Vyzýváme ministerstvo, aby při vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi zajistilo, že nebudou porušovány zákony a Ústava ČR. A zároveň, aby byla nastavena jasná celostátně jednotná metodika legálního postupu a kontroly dodržování opatření, a to jak pro HS, tak pro případné další instituce.

8. Žádáme ministerstvo, aby vytvořilo podmínky pro co nejrychlejší proočkování třetí dávkou klientů v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita, a to při zachování principu dobrovolnosti.

9. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby jasně definoval použití monoklonálních protilátek a dalších časných lege artis terapeutických přístupů v léčbě onemocnění COVID-19 a zajistil rozšíření této informace mezi cílovou pacientskou veřejnost s cílem redukovat zátěž lůžkové péče.

10. Žádáme ministerstvo, aby vyzvalo organizátory akcí a širokou veřejnost, aby udělali maximum k dodržování stávajících pravidel. 

11. Ve stávajícím stanovisku pro MZČR se Anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie COVID-19 v plném rozsahu (pouze v rozsahu vyžádaném MZČR) a stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemiologickou situací.

Hana Zelená, která se jednání zúčastnila, považuje za potřebné nepřesné a chybějící informace doplnit.

V některých projednávaných bodech byla shoda, ovšem zazněly i návrhy, které nebyly akceptovány ani zmíněny v písemném stanovisku. Na jednání jsem navrhla následující body, které považuji za důležité, ale ve výstupu z jednání nebyly zohledněny. Navrhuji, aby se staly předmětem budoucích jednání skupiny. 

  • Pojem bezinfekčnost je špatně používaný. Infekce se nevymýtí.
  • Protilátky můžeme používat jako diagnostický marker prodělaného onemocnění.
  • Očkování není cílem, očkování je cestou. V nemocnicích leží zejména osoby, které infekci neprodělaly. Dostupná data o hospitalizacích a hospitalizacích na JIP vyznívají jednoznačně a nelze je ignorovat.
  • Vzhledem k současným poznatkům bychom neměli z testování vynechávat očkované osoby, cílem musí být zabránění nekontrolovaného šíření epidemie nikoliv poskytování výhod očkovaným jedincům. Nový dokument ECDC říká, že testovat se má bez ohledu na očkování či neočkování, odkaz zde (celý dokument v příloze) :   https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-surveillance-guidance
  • Člověk by měl být přesvědčen o tom, že se chce nechat očkovat. Nátlak může vyvolat opak.

Nebyly zmíněny ani některé podstatné připomínky, které jsem k závěrům z jednání navrhla. Jedná se o tyto body:

  • Antigenní testy by měly být uznávány pouze v případě, že úspěšně prošly nezávislým testováním kvality.
  • Při vymáhání opatření hygienickými stanicemi, případně dalšími institucemi, je třeba zajistit, aby byly důsledně dodržovány zákony a Ústava ČR. Nelze vyzývat k legislativním změnám bez důkladné analýzy současného právního stavu.
  • Požadavek, aby ministerstvo co nejrychleji vytvořilo podmínky pro proočkování třetí dávkou klientů v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita, a to při zachování principu dobrovolnosti.

Sdílejte