Porovnání virových náloží u neočkovaných, očkovaných, neočkovaných při reinfekci, očkovaných při reinfekci

Lucia Houfková, Lenka Piherová, Dita Mušálková

K analýze virových náloží u očkovaných a neočkovaných osob, které prodělaly nebo neprodělaly v minulosti onemocnění covid-19 byla použita data získaná od 37. do 46. týdne v rámci diagnostických testů v jedné české laboratoři, která . používá pouze jeden typ izolace RNA a jeden kit na PCR. Analyzovaná data jsou konzistentní. Pro každý vzorek bylo hodnoceno tzv. Ct, tedy počet cyklů, při kterém byl virus ve vzorku detekován. Principem metody je postupné zdvojování počtu příslušných úseků DNA a rozhodující je pořadí cyklu, kdy se detekuje DNA v množství stanoveném jako pozitivita. Čím nižší je hodnota Ct, tím vzorek obsahuje větší virovou nálož.

Graf obsahuje pouze diagnostické indikace testů, aby data nebyla „naředěna“ výsledky preventivního testování neočkovaných. Protože nízké Ct je významnější než vysoké Ct, jsou na grafu hodnoty na ose y uvedené naopak (nízká čísla jsou nahoře, vysoká jsou dole). Šířka barevných ploch vyjadřuje relativní zastoupení hodnot ve vzorcích. Čím je plocha širší, tím více vzorků s danou hodnotou Ct v souboru bylo. Bílé části uvnitř barevné plochy jsou tzv. boxploty, které zobrazují, kde se nachází 50% všech hodnot. Čára uvnitř boxplotu je medián hodnot, tečka je průměr hodnot.

L.Piherová, D. Mušálková – Distribuce hodnot CT u vakcinovaných a nevakcinovaných osob při první infekci a při reinfekci. Neočkovaní jsou červení, očkovaní jsou modří.

Zjistili jsme, že očkovaní mají jak v případě první detekované nákazy (levá část obrázku), tak v případě reinfekce (pravá část obrázku) vyšší virové nálože než neočkovaní. Vakcinovaní dvěma dávkami mají statisticky významně vyšší virovou nálož (nižší Ct) než nevakcinovaní. Pokud neexistuje nějaké imunologické / mikrobiologické vysvětlení tohoto jevu, domníváme se, že je to způsobeno tím, že očkovaní lidé jsou testování v závažnějším zdravotním stavu a soubor může mít méně záchytů na počátku infekce. Testování očkovaných je tedy nedostatečné, protože je zachycena pouze malá část nákaz. Nižší míra testování v dané věkové kategorii je rovněž patrná v reportu ÚZIS na obrázku níže – v dané věkové kategorii je vykazovaná vysoká relativní pozitivita indikovaných testů, což je nejvíc patrné u starších věkových kategoriích. Pozdní záchyt nákazy nákazy vede k pozdnímu zahájení péče, což může mít závažný dopad na průběh onemocnění.

ÚZIS – Relativní pozitivita indikovaných testů dle věkových kategorií obyvatel a krajů

Sdílejte