Koho očkovat letos na podzim?

Hana Zelená

Roman Chlíbek požádal členy NIZP požádat o zaslání stanoviska na vymezení indikačních skupin osob pro podzimní očkování proti nemoc covid-19.

Očkování proti covid-19 by mělo být doporučováno pouze osobám splňujícím zároveň obě následující podmínky:

 • Jedinec spadá do kategorie osoby s vysokým rizikem progrese do závažné formy covid-19 nebo hospitalizace dle výše uvedených kritérií definovaných Infektologickou společností
 • Jedinec dosud neprodělal infekci SARS-CoV-2. Prodělání nemoci lze doložit buď pozitivitou laboratorního testu pro přímý průkaz infekce (PCR, POCT) NEBO přítomností protilátek IgG anti-S nebo neutralizačních protilátek (v případě neočkovaného), popřípadě v kombinaci s IgG anti-NP (u očkovaného).

Výjimky z tohoto pravidla lze uplatnit individuálně, např. u osob se závažným imunodeficitem je vhodné očkování i v případě stavu po prodělání infekce na základě zhodnocení indikace ošetřujícím lékařem specialistou dle níže uvedených kritérií.

V případě doporučení očkování je klíčové načasování aplikace na období začátku předpokládaného zvýšeného výskytu onemocnění covid-19, resp. před něj (konec léta – začátek podzimu) vzhledem k významnému poklesu účinnosti vakcíny s časem.

A kdo patří mezi osoby ve vysokém riziku?

Osoby ve vysokém riziku progrese jsou definovány v materiálu vydaném Infektologickou společností pro účely indikace podání monoklonálních protilátek. Na str. 13 tohoto textu:

Vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater o diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou 14
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání o stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk >65 let
 • věk >55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika

Sdílejte