Máte-li pochybnosti, (ne) ptejte se

Jana Králová za sdružení Iniciativa 21 a Zuzana Krátká za SMIS

V tomto článku jsme shrnuli naši téměř dvouměsíční snahu získat od České vakcinologické společnosti vysvětlení k jejímu doporučení k očkování proti covidu-19.

Aktuálně platnou verzi doporučení k očkování proti covid-19 zaslal prof. Chlíbek členům České vakcinační společnosti dne 8.11.2022 s velmi stručným průvodním dopisem: „Vážení členové české vakcinologické společnosti, v příloze posílám nově aktualizované doporučení naší odborné společnosti k očkování proti covid-19, které reflektuje nově schválené věkové indikace, včetně očkování dětí a praktických doporučení.“

Text doporučení obsahoval celou řadu tvrzení, která jsou z našeho pohledu sporná (viz níže), a hlavně chyběl seznam publikací, ze kterých autoři vycházeli. Rozhodli jsme se požádat o upřesnění sporných tvrzení přímo pana prof. Chlíbka. Komunikací jsme pověřili pediatričku a členku ČVS MUDr. Janu Královou. Ta odeslala dne 24.11.2022 email mj. s prosbou o upřesnění informací v doporučení a doplnění zdrojů: „V tomto dokumentu je obsaženo několik informací, které jsou pro mě, jako pediatričku, zcela zásadní při zvažování otázky aplikace očkování proti covidu-19 dětem a adolescentům, zejména proto, že do jisté míry popírají dosavadní praxi v očkování proti jiným nemocem. 

V uvedeném dokumentu jsou uvedena zejména následující doporučení: 

  1. Aplikovat očkovací látky dětem a adolescentům je možné dle očkovacího schématu, uvedeného v tabulce, která je součástí dokumentu. 
  2. Očkování je doporučováno i dětem a adolescentům, kteří onemocnění covid-19 již prodělali. 
  3. Očkování je doporučováno i dětem a adolescentům, kteří na základě laboratorního vyšetření disponují protilátkami proti koronaviru SARS-CoV-2, aniž by byli očkováni.
  4. Očkování je doporučováno i adolescentním dívkám, které jsou gravidní (bez ohledu na to, zda splňují podmínky uvedené v bodě 2 či 3 výše). 
  5. Očkování je doporučováno dětem i adolescentům s komorbiditami, vč. pacientů, kteří prodělali choroby myokardu (perikarditidy, myokarditidy), pokud dosud nebyli proti covidu-19 očkováni, pacientům imunokompromitovaným, pacientům s autoimunitními onemocněními, pacientům s roztroušenou sklerózou, epilepsií či jinými neurologickými onemocněními. 

Doporučení jsou uvedena bez jakéhokoliv odkazu na zdroje (ať již jsou to tzv. SPC výrobců vakcín, randomizované studie či jiné odborné zdroje). Sama jsem například nenašla (ani v informacích od výrobců očkovacích látek) informace, které by odůvodňovaly některá z Vámi uváděných doporučení (ať již jde o otázku indikaci očkování gravidním adolescentkám či dětem s komorbiditami apod.). Prosím Vás proto o zaslání odkazů na zdroje, z nichž uvedená doporučení vycházejí.“ 

O den později (25.11.2022) zareagoval prof. Chlíbek takto: „… nevím kde jste vzala uvedená doporučení, která rozhodně nejsou součástí našeho doporučení. Prosím přečtěte si naše doporučení pozorně…“ Ve stejném mailu přislíbil zaslání odborných zdrojů. Takže paní doktorka dovysvětlila informace k prvnímu dopisu:

Dovoluji si vložit citace z doporučení, které mě k těmto závěrům vedly:

ad 1.:tabulka je v doporučení před bodem 3

ad 2.: „Vakcinace se doporučuje všem osobám, včetně těch, které onemocnění prodělaly“.

ad 3.:“Doba postinfekční protektivní imunity po prodělaném onemocnění covid-19 není známa a tato imunita není navozena u všech osob po prodělané infekci. Ve studiích byla prokázána bezpečnost očkování pro osoby po prodělaném onemocnění. Očkování je možné zahájit kdykoli po vymizení příznaků akutní infekce a ukončení izolace“.

ad 4.: “ Nejsou známa žádná specifická rizika vakcín proti covid-19 pro těhotnou ženu ani pro její plod. Podle dostupných dat je vakcinace v těhotenství imunogenní a účinná…Očkování se doporučuje všem těhotným ženám. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity. Těhotenství je také indikací posilující dávky (viz níže).“.

ad 5.: “ Některá chronická onemocnění zvyšují riziko závažného průběhu nemoci covid-19 a úmrtí. Ve studiích byla prokázána bezpečnost i účinnost vakcín pro osoby s chronickými onemocněními srovnatelná s bezpečností a účinností pro zdravé osoby. Vakcinace se osobám s chronickými onemocněními doporučuje. Osoby, které v minulosti prodělaly myokarditidu nebo perikarditidu, bez souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19, mohou být očkované kteroukoli vakcínou proti covid-19. Vakcinace se osobám s autoimunitními onemocněními doporučuje. Doporučujeme očkování všem imunokompromitovaným osobám, včetně osob s onkologickými onemocněními a osob s imunosupresivní terapií. Žádné neurologické onemocnění není kontraindikací očkování. Pacienti s roztroušenou sklerózou, epilepsií, neurodegenerativními a jinými neurologickými onemocněními by měli být očkováni.“

Po třech týdnech svou žádost urgovala, ale prof. Chlíbek nereagoval. Tedy když později byla dotazována Markétou Dobiášovou, zmínila své přetrvávající obavy. V článku uvedeném na portále Infakta dne 5.ledna 2023 se píše: „V tom doporučení vůbec není napsané, z jakých analýz vedení České vakcinologické společnosti vychází. Není v něm zdůvodněné, proč bychom měli těmi vakcínami očkovat takto malé děti,“ zdůrazňuje doktorka Králová. A dodává: „Neznáme dlouhodobé účinky těchto očkovacích látek, rizika. V tom doporučení nejsou ani uvedeny benefity, prospěšnost takového očkováni, nic. Přitom děti, jejich imunitní systém se s covidem vypořádává nejlépe – jako s běžnou virózou. Ještě s ostatními kolegy psala Králová Chlíbkovi. Žádali vysvětlení, z čeho pro své doporučení vycházel. Dosud nedostali odpověď.“

Tento článek si přečetl JXD a na portále Forum 24 jej stylem sobě vlastním patřičně znectil, a zde si ho všiml i prof. Chlíbek a paní doktorce se konečně ozval… A tak konečně dne 10. ledna 2023 obdržela email se seznamem 19 citací, ale bez jejich zapojení do kontextu doporučení a tento text: „Jako odborná společnost se snažíme v maximální míře pomoci očkujícím praktickým lékařům. Nejenom tvorbou doporučení, která většina našich členů považuje za užitečná a děkují nám za ně, nebo např. provozováním on-line i telefonické poradny k očkování pro lékaře.“

Paní doktorka se nedala a znovu požádala o to, aby tvrzení v doporučení byla ozdrojována publikacemi v seznamu tak, jak je to v odborné literatuře běžné. V odpovědi prof. Chlíbka se dozvěděla (14. ledna 2023):

„Poslal jsem Vám zdroje, z kterých jsme vycházeli při tvorbě doporučení. Přiložil jsem Vám publikovaná stanoviska uznávaných odborných světových orgánů a publikované výsledky studií. Omlouvám se, ale skutečně Vám nebudu podtrhávat ty nejdůležitější věty z jednotlivých článků, to si musí udělat každý čtenář sám. Určitě přeci není problém si přiložené články přečíst a odpovědi tam naleznete. Podkladem doporučení byly výsledky imunogenicity a reaktogenity a bezpečnosti v publikovaných studiích. Tyto výsledky jsou dostupné v přiložených studiích.“

Takže se nedivme tomu, že to s tím budování důvěry v očkování poněkud skřípe, když váhající (přemýšlející) pediatr ani po dvou měsících nedostane na své dotazy odpovědi. A co se týče spolupráce vedení ČVS s jejich členskou základnou to vypadá následovně:Naše doporučení, podobně jako jiné odborné lékařské společnosti ČLS JEP, připravují a schvalují členové výboru. Členové výboru jsou demokraticky voleni jednotlivými členy naší odborné společnosti a zastupují tyto členy. Pokud některý člen společnosti s posláním a složením výboru vzešlého z voleb nesouhlasí, pak vzhledem k dobrovolnosti členství, může kdykoli ze společnosti vystoupit. Není reálné, aby doporučení byla tvořena a připomínkována všemi členy společnosti, jak se možná domníváte.“

Kde jinde se tedy lékaři mohou dočkat odpovědí na své otázky? Zkusili jsme to prostřednictvím paní senátorky MUDr. Jitky Chalánkové u vedení České lékařské komory a požádali jsme o názor také vedení imunologické společnosti. Ale o tom zase příště.

Sdílejte