Svobodný přístup k dezinformacím aneb jak na ÚZISu hledali chybějící pacienty

Tomáš Fürst, Roman Kovařík a Eliška Kremeňová

Dne 16. ledna 2023 jsme se Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) dotázali, proč došlo v reportech, které ÚZIS zveřejňuje, k dramatickým změnám se zpětnou platností. Tyto změny podrobně popisujeme zde. ÚZIS nám odpověděl 8. února 2023 velmi stručným textem, kde sděluje následující:

1. ÚZIS potvrzuje, že k námi popsaným změnám skutečně došlo.

2. ÚZIS tvrdí, že v databázích se nic nezměnilo, změna se udála pouze v tom, jak se z databáze generuje každodenní report, který je k nalezení zde jako příloha 4. Zde je potřeba dodat, že právě příloha 4 byla celou dobu tím zásadním dokumentem, ze kterého veřejnost, novináři, politici a jiní čerpali podklady pro svá tvrzení o účinnosti vakcín či obsazenosti nemocnic.

3. ÚZIS sděluje, že nově (tedy po úpravě generování reportů) začal lidi do 14 dnů po první dávce považovat za neočkované. Tím vysvětluje naše pozorování, že 22. října 2022 najednou z přílohy 4 zmizelo mnoho covidových úmrtí u jedinců očkovaných první dávkou. Abychom byli konkrétní, před úpravou dat byly hodnoty v kategorii „Zemřelí po první dávce“ (myšlena jsou jen úmrtí s covidem) 72 lidí v lednu 2021, 210 lidí v únoru a 565 lidí v březnu. Po úpravě dat se tato čísla změnila na 13, 104 a 236. Pokud by byla pravda to, co ÚZIS tvrdí – tedy že lidé, kteří jsou méně než 14 dnů od první dávky, byli přeřazeni do kategorie neočkovaných – musela by adekvátně poklesnout i celková velikost kohorty očkovaných prvních dávkou. To se ovšem nestalo. Před úpravou dat byla čísla v kategorii „Průměrný denní počet osob v kategorii s 1 dávkou v daném intervalu“ za leden, únor a březen 2021 tato: [121 912, 252 326 a 605 128]. Po úpravě dat se tato čísla změnila na [121 817, 252 126 a 604 616]. Je tedy zřejmé, že v této kategorii k odpovídající úpravě nedošlo. Jinými slovy, z této kategorie byli odstraněni v podstatě pouze zemřelí (potud je informace ÚZISu pravdivá), ale téměř nikdo další. Rozhodně nebyli odstraněni všichni, kteří byli do 14 dnů po první dávce. Vysvětlení ÚZISu je tedy prokazatelně nepravdivé.

Pro lepší porozumění nabízíme následující příklad. Řekněmě, že 1. ledna 2021 máme sto tisíc neočkovaných lidí. Dne 18. ledna jich tisíc naočkujeme. Deset z nich v následujících 14 dnech zemře. Úmrtnost očkovaných v lednu by se tedy logicky měla spočítat jako 10 / 1000. ÚZIS ve své odpovědi tvrdí, že dle nové metodiky by v tomto případě všech 1000 očkovaných považoval až do konce ledna za neočkované, tedy úmrtnost očkovaných v lednu by byla 0 / 0 neboli nedefinovaná. Ovšem podle změn, které ÚZIS v datech ve skutečnosti provedl, to vypadá, že za neočkované považoval jen těch 10 mrtvých, ale všech 990 přeživších nechal v kategorii očkovaných. Úmrtnost by tedy vyšla 0 / 990. To jsou dramatické rozdíly.

V mezičase (mezi 8. únorem 2023 a dneškem) se data v příslušném reportu opět trochu změnila (důvod nám nebyl sdělen), ani současné hodnoty však neodpovídají ÚZISem popsanému stavu.

4. Dále ÚZIS píše: “zároveň bohužel došlo ve výstupu k chybě, kdy blok výsledku pro JIP ve věku 75+ byl zobrazen i v sekci 65+, to je již po předchozím upozornění uživatelů, za něž děkujeme, opraveno.” V tomto bodě souhlasíme s vysvětlením ÚZISu, považujeme ovšem takové chyby za mimořádně nešťastné. Jde o tisíce pacientů, kteří se přesouvají tam a zpět, a to právě v kolonkách, podle kterých se v této zemi řídila nejdrastičtější opatření v jejích dějinách.

5. Zbylý text odpovědi ÚZISu sděluje, že popsané rozdíly nehrají roli. ÚZIS píše „U počtů po dokončeném očkovaní, ze kterých se počítají ochranné efekty, jsou rozdíly v počtech eventů minimální, např. v únoru 2021 […] u pozitivity to je cca 5 % eventů, což se do ochranného efektu promítá jako 89,3 % vs. 89,7 %, což je minimální rozdíl.“ Toto sdělení je nicméně irelevantní, neboť – jak vysvětlujeme výše – pokud nejsou správně spočtené velikosti kohort oba „ochranné efekty“ citované ÚZISem výše nemají nic společného s realitou. To, že se tyto dva odhady vzájemně liší jen málo, je tedy zcela irelevantní.

Dále konstatujeme, že data o počtech očkovaných v příloze 4 neodpovídají datům na stráncePřehled vykázaných očkování“, a to ani po zahrnutí „vakcinačního okna v délce 14 dnů“. Je také pozoruhodné, že dle Českého statistického úřadu kolísal celkový počet obyvatel od ledna 2021 do září 2022 mezi 10 492 910 a 10 527 732. ÚZIS ovšem vykazuje kolísání mezi 10 701 749 a 10 701 760.

Na náš formální dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám tedy ÚZIS poskytl odpověď, která je prokazatelně nepravdivá. Pokud byla mezi neočkované přesunuta část očkovaných, která zemřela (s covidem), ale ne odpovídající část očkovaných, která nezemřela, jedná se o manipulaci s daty, která je nepřípustná a vede k chybným odhadům účinnosti (a bezpečnosti) vakcín proti covidu. Nejde o první selhání tohoto úřadu. Již dříve jsme upozorňovali na zásadní nesrovnalosti v činnosti ÚZIS (viz například zde, zde, zde, zde nebo zde).

Odpověď ÚZISu tak jen zdůraznila důležitost našeho opakovaného požadavku, aby byl nezávislým datovým analytikům umožněn přístup k anonymizované datové sadě na úrovni jednotlivců, včetně kalendářního data všech covidových očkování, data a výsledku všech PCR testů, data hospitalizací a data úmrtí z jakýchkoliv příčin. Nezávislí analytici by tak mohli důsledně ověřovat tvrzení ÚZISu a ministerstva, která se v minulosti ukázala tak často být nepravdivá či zavádějící.

Tři roky od začátku epidemie je nejvyšší čas začít krok po kroku ze skutečných dat rekonstruovat, co se v této zemi během pandemie dělo. Momentálně máme jedinou jistotu – obraz podávaný analytiky ÚZISu neodpovídá realitě.


 

Sdílejte