„Velké covidové ticho ukončí vyhodnocení dat, vzájemná spolupráce a vědecká pluralitní diskuse“, shodli se odborníci 

Zuzana Krátká

Za poslední tři roky došlo k úpadku vědecké a medicínské etiky, vytratilo se kritické myšlení a schopnost naslouchat si. Vědecká i lékařská komunita je zasažena autocenzurou, lidé s odlišnými názory, než jsou ty prosazované zdravotnickými autoritami, jsou označováni jako dezinformátoři, a ti, kteří varují před riziky mRNA vakcín, jako antivaxeři. Od vyhlášení semináře „Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled“, který uspořádal na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20. listopadu 2023 pan poslanec MUDr. Vladimír Zlínský, jsme se setkali sice s mnoha negativními reakcemi (chvíli dokonce hrozilo, že se akce vůbec nebude konat), ale také s obrovskou podporou lidí, kteří považují za nutné konečně začít analyzovat dobu covidovou.

Pozn. V tomto souhrnném článku uvádíme stručný přehled přednášek. Verze 2 byla zaktualizována 26.11.2023 doplněním přednášek z druhé části semináře a odkazů na videa, která v celém rozsahu z časových důvodů na semináři nezazněla celá. Záznamy prezentací a proslovů politiků (autor videí V. Baroš) jsou uloženy na stránkách Nadačního fondu Svědomí národa.

Akci zahájili politici. Z jejich proslovů uvádíme ty nejdůležitější. Pan poslanec MUDr. Vladimír Zlínský (SPD), který celou akci svolal, zaslouží náš respekt a poděkování za to, že si seminář uhájil,l Ve svém projevu upozornil na to, že je třeba vést pluralitní odbornou diskusi: „Nepodporujme novodobé inkvizitory. Svobodná diskuze a kritický rozbor jsou předpokladem pokroku v těchto otázkách. Pokud nechceme odmítat pokrok, nevytěsňujme svobodu slova a kritiku z mediálního prostoru.“

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/Vakcinace-proti-onemocneni-Covid-19.pdf

Potřeba revize doby covidové a apel na prolomení ticha, zazněly v dalším projevu. „Nová vědecká zjištění se musí stát postupně podkladem pro formulaci závěrů právních, aby už k podobným zneužitím nepodložených tvrzení nemohlo docházet a aby byla vyvozena i patřičná odpovědnost těch, kteří to připustili,“ pravila paní senátorka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

Je třeba otevřít odbornou diskusi a více pomáhat pacientům

Angiolog MUDr. Vladimír Čížek hned na úvod odborné části ve své přednášce „Covid-19 – Desinformace – fakta – otázky“ ukázal seznam největších nepravdivých informací, které šířilo v minulosti Ministerstvo zdravotnictví. Šlo o oficiální teze o protiepidemických opatřeních, postupech při očkování i ochranném účinku očkování, o nichž jsme již před lety věděli, že nejsou správné a které byly během uplynulých let vyvráceny. Dr. Čížek prezentaci doplnil o seznam otázek, které by novináři, zdravotníci, laici měli klást odpovědným osobám a ministerstvem uznávaným expertům. Tato přednáška byla hned po zveřejnění YouTube zablokována, proto byla ona i všechny další uloženy na jiný kanál.

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/Cizek_Covid19_dezinformace-fakta-otazky.pdf

Právník JUDr. Ondřej Dostál navázal s tématem připravované pandemické smlouvy a toho, jaké kroky musí proběhnout, než bude případně přijata. Podotýká: „Pandemická smlouva a změny IHR WHO jsou tématem, kterému by měla česká vláda a Parlament věnovat včasnou pozornost. Vládní opatření za pandemie covidu-19 a tehdejší zásahy do základních práv a svobod by měly poskytnout vodítka, čemu se v příštích podobných situacích vyvarovat. A to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.“

Kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová se věnovala ve své přednášce prokázaným a potenciálním nežádoucím účinkům očkování mRNA vakcínami v kardiologii doplněnými o vlastní zkušenosti a příběhy pacientů. Dotkla se i tématu syndromu náhlé smrti a uvedla i své zkušenosti s úmrtím vakcinovaných osob. „Medicína rezignovala na individualizovaný přístup, na risk /benefit analýzu, která se logicky musí lišit pro zdravé a rizikové pacienty. Pozapomněli jsme na princip primum non nocere doporučováním vakcinace s již známými nežádoucími účinky a hlavně neznámým dlouhodobým bezpečnostním profilem dětem od 6 měsíců, těhotným ženám a zdravým mladým lidem.“

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/MUDr-Gandalovicova_PS_3-finalni-verze.pdf

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová poukázala na zdravotní komplikace po očkování, které se projevily neurologickými onemocněními. „V neurologii máme spoustu onemocnění, jejichž příčina se nezjistí. Ale u všech neurodegenerativních onemocnění může být takovým prvním impulzem kromě viru také očkování jakoukoli vakcínou, takže covid z toho nemůžeme vyjmout. Jsou to různorodé potíže, které jdou napříč celým neurologickým spektrem. Jedná se o postižení jak periferního, tak centrálního nervového systému, zánětlivé, autoimunitní, kognitivní poruchy, demence, rychlý rozvoj parkinsonismu, amyotrofická laterální skleróza. To je opravdu alarmující.

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/Nezadouci-ucinky-mRNA-vakcin-v-neurologii-kazuistiky-MUDr.-Jaroslava-Chlupova.pdf

Obě lékařky dlouhodobě apelují na to, že je třeba otevřeně diskutovat o rizicích vakcinace s ostatními lékaři a zdravotníky. Mají zkušenosti s tím, že existuje mnoho pacientů, kteří už rok, dva s problémy eskalovanými vakcínou obchází různé specialisty a nikdo jim není schopen pomoci. „Nezbytně potřebujeme centra, kde bude tyto pacienty možné kvalitně diagnostikovat a léčit.“

Na přednášky lékařek navázal blok videonahrávek pacientů, u kterých došlo k rozvoji různých typů zdravotních komplikací. Pro mnohé postižené byla již cesta do Prahy nemožná, nebo pro ně byla vystoupení příliš stresující, proto zazněly jejich příběhy alespoň ze záznamů. Dokumentační část připravil Viktor Baroš, šéfredaktor redakce NF Svědomí národa: „První případy nežádoucích následků po vakcinaci proti covidu-19 jsme zaznamenali v ohlasech na rozhovory s odborníky, kteří varovali před možnými riziky nedostatečně vyzkoušeného léčiva. Začátkem roku 2022, tedy v době největšího nátlaku na vakcinaci, kdy určitým skupinám hrozilo i povinné očkování, jsme v redakci věděli už o velké řadě lidí, u nichž se následky projevily, a začali jsme se jim věnovat detailněji. Na kameru jsme zaznamenali výpovědi postižených s různě závažnými následky, u nichž se možná příčinná souvislost s vakcínou objevila i v jejich zdravotní dokumentaci nebo zkolabovali přímo v očkovacím centru. „ Dokument doplnily i živá vystoupení dvou pacientů z dokumentu- paní Jany Halbichové a pana ing. Juraje Orsága.

První blok zakončila prezentace advokátky JUDr. Vladany Vališové. Ve svém sdělení popsala velké množství komplikací, které stojí před pacienty žádajícími ministerstvo zdravotnictví o odškodnění po očkování proti covidu. U jedné z jejích klientek, Radky Brynychové, která utrpěla velmi závažné nemocnění srdce (srdeční tamponádu), se nepodařilo získat ani invalidní důchod ani odškodnění.  „Pacienty netrápí jen zdravotní problémy, mívají v důsledku toho i problémy existenční. Je nutné najít cestu, jak co nejrychleji pomoci těm, kteří v důsledku vakcinace již poškození jsou, a učinit urychlené kroky ke změně právních předpisů, které tuto oblast upravují. Politici by si měli uvědomit, že jak poškozených bez pomoci státu přibývá, zvyšuje se i nedůvěra v očkování a ve funkčnost celého systému zdravotnictví.“

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/JUDr-Valisova_23-11-20-seminar_PS-full_ver-2.pdf

Diskusi, která proběhla po prvním bloku přednášek, zahájil prof. Václav Hořejší, který sice nezpochybnil možný výskyt komplikací po očkování, ale pořád mRNA vakcíny považuje za kvalitní a bezpečné. „Slyšeli jsme zde emocionální vystoupení lidí, kteří se domnívají nebo možná se oprávněně domnívají, že byli těžce poškozeni tím očkováním. To je strašně smutné, určitě k takovým případům docházelo,“ uvedl Hořejší. „Důležité je, že podle všech vědeckých poznatků je to tak, že těch závažných komplikací, onemocnění a dokonce úmrtí (na covid-19) je řádově více než těch, která vznikla v důsledku očkování.“ Doplnil, že „…Kdybychom neměli očkování, hrozilo by zahlcení nemocnic a kolaps zdravotnictví. Kdybychom se spolehli na promoření, nebylo by mrtvých 40 tisíc, ale zemřelo by na covid 100 tisíc lidí. Pozitivní přínosy očkování nejméně desetinásobně převyšují nežádoucí následky očkování. “ „Velice bych byl pro to, aby se těm lidem dostalo daleko víc odškodnění než se to děje a aby se konal další odborný seminář,“ řekl na závěr.

V diskusi pokračoval i RNDr. Zdeněk Hostomský, který připomněl tlaky na zrušení konference.  „Taky jsem dostal dopis od pana profesora Hela. Vyzýval k tomu, aby se tato konference nekonala, protože si myslí, že by lidé jiného než jeho názoru neměli ve Sněmovně promluvit. Já jsem toho názoru, že věda se posouvá během diskusí, během nichž mohou zaznít nehorázné hypotézy, ale že se to časem vytříbí. Jsem skeptický vědec, všechno beru potenciálně vážně, než se ukáže, že to tak není. “ „Musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen všemi předřečníky, neměl jsem s tím žádný problém. “ „K vědě emoce nepatří. Příčinná souvislost se těžce prokazuje, je třeba sledovat i statistiku.“ „Já jsem očekával, že tyto vakcíny navodí sterilizační imunitu, což se nestalo.“ „Povinné očkování bylo chybou. „ Na prof. Hořejšího reagoval RNDr. K. Drbal „Ohrazuji se proti tomu, jak Václav Hořejší škatulkuje lidi na vaxery a antivaxery, Prof. J. Turánek doplnil: „Ve veterinární medicíně se ukázalo, že proti koronavirům nefunguje žádná vakcína. A ukázalo se to i u lidí.“ JUDr. O. Dostál zmínil na závěr tři právní pochybení, ke kterým došlo během pandemie: „1) Dávnou zásadou zákona o ochraně veřejného zdraví je, že se neočkuje se do imunit. Přirozená imunita byla popřena a nebylo to dobře. 2) Jakékoliv povinné očkování je přípustné pouze tehdy, pokud se vytváří kolektivní imunita. V srpnu 2021 bylo jasné, že k tomu nedochází. 3) Nelze přímo nebo nepřímo nutit kohokoliv k očkování neregistrovanými léčebnými přípravky nebo přípravky použitými off label.“

 Byla technologie mRNA vakcín skutečně bezpečná? 

Odborník na vakcíny a nanofarmakologii, prof. Jaroslav Turánek, ukázal ve své přednášce, jak působí mRNA vakcíny proti covidu-19 v organismu a jakým způsobem mohou vést k nežádoucím vedlejším účinkům, které pozorují lékaři a které jsou doložené v odborné literatuře. Poukázal na skutečnost, že kvalita vakcín nebyla pečlivě analyzována, ačkoliv byly prokázány silné vedlejší účinky některých šarží a jsou doložené příklady nepřípustné kontaminace vakcín plasmidovou DNA. A představil soubor stanovení, která musí být udělána pro komplexní analýzu mRNA a vektorových vakcín.

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/Geneticke-vakciny-proti-c-19-_mechanismy-potencialnich-vedlejsich-ucinku.pdf

Dalším bodem v programu byl dokument Nadačního fondu Svědomí národa o pacientech, který byl ale z časových důvodů vynechán. Odkaz na video je zde k dispozici. „Pokud se nějaké léčivo propaguje, není možné, aby zaznělo, že pokud člověk nepodstoupí tuto intervenci, tak to pro něj bude mít negativní následky. Tento projekt přinutil lidi očkovat se ze strachu,“ říká MVDr. J. Urbánek a dodává „Tato kampaň byla neetická, hrubá, násilná a ještě se opírala o nepodložené názory odborníků, často v rozporu s SPC a v rozporu se legislativou a pravidly upravující reklamu na léčivé přípravky.

Z časových důvodů nebyl promítnutý ani dokument Poslušně nehlásím“ Petra Šourka (Mainstream) o analýze hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcinace proti covidu-19. „Požádali jsme o data z interní evidence hlášení nežádoucích účinků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A zjistili jsme, že v této evidenci je podle šarže ztotožněna méně než polovina nežádoucích účinků. Kontrolní farmakovigilanční systém selhal ve chvíli, kdy vakcíny byly na trh puštěny pouze podmínečně. Lékový dozor měl být v té době naopak zostřený, protože měl doplňovat chybějící informace nebo vakcíny zastavit. Opak byl pravdou.

Imunolog RNDr. Karel Drbal ve své prezentaci hovořil o kvalitě covidových vakcín, o nutnosti sledování šarží vakcín, které byly podány pacientům, kteří zaslali oznámení o podezření na nežádoucí účinky (PNÚ). Zmínil, že velkým problémem je jejich výrazná podhlášenost. Otázkou na kterou neznáme odpověď je, jaký počet PNÚ je akceptovatelný pro regulátora a kdy už musí zasáhnout. Po hříchu často chybí u hlášení zásadní údaje – datum podání a velká část šarží vakcín nebyla identifikovaná. Uvedl, že podhlášenost PNÚ je v ČR stokrát nižší než např. v Dánsku. Dalším otazníkem je, jak docházelo ke kontrole výroby té vakcíny regulačními autoritami. Ukázalo se totiž, že proces výroby vakcíny byl technologicky jiný pro registrační studii a jiný pro plošné očkování, ale regulačním úřadům to bylo jedno.

Dr. K. Drbal vyzývá k zahájení diskuse s odbornými institucemi: „Především bych se přimlouval za diskusi s odbornou částí těch institucí, které během covidu rozhodovaly o opatřeních a uvolňování léčiv. Mám tím na mysli hlavně zástupce Ministerstva zdravotnictví a jím zřizovaných úřadů jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní zdravotní ústav, případně i  zástupce zdravotních pojišťoven.“

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/Karel_Drbal_16_9.pdf

Přednáška matematika RNDr. Tomáše Fürsta  byla předtočená, ale opět z časových důvodů nezazněla. Jeho prezentace se týkala účinnosti covidových vakcín. První data jsme měli z registrační studie, která proběhla na více než 20 tisících účastnících v každé větvi. Primárním endpointem byl pozitivní PCR test, nikoliv těžký průběh, hospitalizace, úmrtí, ani přenos infekce. Tedy efektivitu očkování na tyto endpointy můžeme sledovat pouze na observačních datech.

Data k analýzám celkových úmrtí získal T. Fürst dle zákona 106 z Všeobecné zdravotní pojišťovny a analyzoval jednotlivá období roku 2021 u očkovaných a neočkovaných osob. Vakcinovaní jsou v analýzách ti, kteří dostali aspoň jednu dávku covidu. Neočkovaná skupina po celou dobu umírala násobně více než očkovaná, a v době, kdy probíhala vlna covidu, byl poměr úmrtí mezi skupinami stejný nebo nižší než mimo sezónu covidu. Z tohoto zjištění vyplývá, že skupiny pacientů očkovaných a neočkovaných jsou samy o sobě zcela jiné, nesrovnatelné, a proto o skutečné efektivitě vakcíny nelze nic spolehlivě tvrdit. Při předpokládaném ochranném efektu vakcíny by totiž měli neočkovaní umírat v době covidové vlny více než mimo ni, což se nestalo.

https://docs.google.com/presentation/d/1Fcsb3kITkoSJaw8ilYua0oIpMK1IpEJc/edit?usp=sharing&ouid=107361337507082108109&rtpof=true&sd=truehttps://docs.google.com/presentation/d/1Fcsb3kITkoSJaw8ilYua0oIpMK1IpEJc/edit?usp=sharing&ouid=107361337507082108109&rtpof=true&sd=true

Závěrečnou prezentaci měl vakcinolog prof. Jiří Beran.Zatímco se nám vtloukalo do hlavy, že příčinou všeho je virus a následkem je šíření viru, pro mě příčinou všeho bylo onemocnění a následkem bylo úmrtí,“ sdělil profesor Jiří Beran v přednášce, ve které se dále věnoval tomu, které skupiny osob byly v době epidemie rizikovými. Za citlivou skupinou obyvatel považuje zejména seniory v domovech důchodců. Ti byli nejvíce křehcí, ti umírali na covid nejčastěji. Přesto ale podle prof. Berana byla péče o pacienty v ČR v domovech důchodců i v nemocnicích na velmi dobré úrovni ve srovnání s jinými státy. Nejdůležitější pro záchranu pacientů byla včasná léčba. které se věnoval v druhé části. Posledním bodem zmíněným v přednášce byl tzv. vakcinací indukovaný těžký průběh infekce, kterému bude nutné se do budoucna věnovat v souvislosti s tlakem na opakovanou vakcinaci.

https://www.svedomi-naroda.cz/wp-content/uploads/2023/11/prof_Beran_Covid-19-Jake-pouceni-pro-budoucnost-20-11-2023-J-Beran-final.pdf

V rámci diskusí se ozvalo několik lékařů. MUDr. A. Urbanová, pediatr, upozornila na velké množství očkování u dětí a potřebu revize očkovacího kalendáře. Velkým problémem, který je třeba řešit, je velké množství adjuvans, které dostanou děti při očkováních do organismu v relativně krátké době. MUDr. K. Pumrová, pediatr, upozornila na přibývání autoimunitních a neurologických onemocnění u dětí očkovaných proti covidu a na fakt, že se tyto problémy nedávají do vztahu s očkováním proti covidu. „Nikdo se nemocných dětí neptá, zda byly očkovány na covid, nikde se nesleduje korelace.“ Jedním ze sporných bodů, které zazněly během diskuse, byla problematika „přetížení nemocnic“ lidmi s  vážným průběhem onemocnění covid-19. Toto byl skutečně významný faktor, který ovlivnil rozhodování odborníků. Zatímco profesor Hořejší v první části prohlásil, že přetížení nemocnic měla zabránit plošná vakcinace, jiní odborníci zastávají názor, že nemocnice byly přetěžovány kvůli zanedbávání přednemocniční péče. „Zaznělo tady, že jsme měli mnoho zemřelých na počet obyvatel. Jeden ze zásadních důvodů, proč se tak stalo, bylo totální zanedbání primární péče. Není možné lidi léčit tak, že jim řeknete ‚dejte si čaj, paralen u vážného onemocnění, a až se budete dusit, zavolejte si rychlou záchrannou službu‘. Potom přijedou do nemocnice ve stavu, když už se s tím často nedalo mnoho dělat,“ komentoval situaci MUDr. Emil Berta, intenzivista a anesteziolog, který dostal slovo během otevřené diskuse.

Celý seminář zakončil poslanec MUDr. Vladimír Zlínský. „Mějme na paměti, že pandemie Covidu 19 nebyla ani první, ani poslední událostí tohoto typu, ať již vznikla přirozenou nebo arteficiální cestou a na základě toho se připravujme tak, aby zisky opatření převýšily ztráty v případě budoucí pandemie. V pestrosti postupů je síla, nikoli v jednotě viz Pandemická smlouva WHO.“ 

 Je alarmující, že jedinou parlamentní stranou, která věnovala pozornost tomuto semináři, bylo SPD. Doufejme, že do budoucna bude toto téma zajímavé pro všechny poslance-lékaře a stranická příslušnost nebude hrát roli. Děkujeme panu předsedovi T. Okamurovi za podporu této akce.

Sdílejte