Otevřené vyjádření SMIS k otevřenému dopisu Z. Hela předsedkyni PS ČR

V Praze dne 10.11.2023

Ing. Markéta Pekarová Adamová

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

(zasláno e-mailem, na vědomí rovněž Kateřina Pastorková, RNDr. Miloš Vystrčil, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR)

Otevřené vyjádření SMIS k otevřenému dopisu Zdeňka Hela ze dne 8. 11. 2023

Vážená paní předsedkyně,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti otevřeným dopisem RNDr. Zdeňka Hela, Ph.D., ze dne 8. listopadu 2023, jehož znění máme k dispozici.

V tomto dopise Vás pan RNDr. Hel nabádá k učinění kroků proti tomu, aby se na půdě Poslanecké sněmovny PČR konala konference Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled. Důvodem má dle jeho vyjádření být, že konání konference, údajně svolané naším spolkem a jeho spolupracovníky, na půdě parlamentu by bylo „účelovým zneužitím veřejné instituce pro propagaci zájmů skupin, jejichž činnost může způsobit celospolečenské škody“, když její protagonisté „dlouhodobě rozšiřují antivaxerské misinformace a lži, například že očkování proti Covidu-19 způsobuje neplodnost a výrazně snižuje počet narozených dětí“ apod.

S ohledem na závažnost nepodložených obvinění, která pan doktor Hel ve svém otevřeném dopise uvádí, jsme nuceni na jeho nepravdivé informace reagovat a uvést je na pravou míru.

V první řadě uvádíme, že náš spolek není svolavatelem ani pořadatelem uvedené konference. Jeden ze členů SMIS na ní má vystoupit s odborným příspěvkem. Dle našich informací na konferenci byla pozvána řada dalších odborníků různého názorového zaměření tak, aby mohla proběhnout odborná diskuse.

Důrazně se musíme ohradit proti tomu, aby členové SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – byli veřejně dehonestováni pojmy jako šiřitelé antivaxerských misinformací a lží apod.

V našem spolku působí dlouhodobě a mezinárodně uznávaní odborníci, lékaři, zdravotníci a statistici, desetiletí aktivně pracující v oblastech jako je mikrobiologie, virologie, imunologie, statistika apod.

Naši členové jsou autory a spoluautory stovek odborných textů, publikovaných v českých i zahraničních impaktovaných časopisech. Vystupují na mnoha domácích i mezinárodních odborných konferencích, které se zabývají virologií, mikrobiologií, imunologií, statistikou, jsou respektovanými členy českých i mezinárodních odborných společností a pracovních skupin. V době covidové jsme měli možnost prezentovat své výsledky a zkušenosti na významných odborných konferencích i jako zvaní přednášející.   

Tři z našich zakládajících členů působili v Národním institutu pro zvládání pandemie, zřízeném ministrem zdravotnictví prof. Vlastimilem Válkem.

Útok ze strany Zdeňka Hela, učiněný uvedeným dopisem, proto považujeme za zcela nepřijatelné porušení etických pravidel komunikace uvnitř vědecké či zdravotnické komunity. Jedná se o akt učiněný proti v České republice uznávaným odborníkům, který se neopírá o žádný relevantní argument. V tomto směru jsme již zahájili kroky k ochraně práv našeho spolku i osob s ním spojených.

Zaznamenali jsme rovněž Vaše vyjádření v tom smyslu, že rozhodování o konání konference není v působnosti předsedkyně Poslanecké sněmovny, že však s našimi názory nesouzníte. Soudíme, že to může být dáno právě nemožností vyslechnout si naše zkušenosti.

Dopis pana Hela má mnohem širší důsledky, než je „pouhé“ pošpinění cti poctivých odborníků. Je projevem dlouhotrvajícího trendu, kdy namísto odborné diskuse ve veřejném prostoru zaznívají pouze názory početně omezené skupiny odborníků, zatímco ostatní zástupci vědecké komunity jsou dehonestováni podobnými přídomky, jaké použil Zdeněk Hel v našem případě. Zájem o konferenci však ukazuje, že odborná i laická společnost námi předestřená témata nadále sleduje.  

Jsme hluboce přesvědčeni, že právě v souvislosti s pandemií covid-19 je odborná diskuse zásadním předpokladem toho, abychom ochránili zdraví našich občanů a připravili se řádně na další budoucí epidemie. Právě připravovaná konference měla být jedním z míst, kde by taková diskuse mohla proběhnout.

Je například zcela nehoráznou lží, že bychom tvrdili, že očkování proti covidu-19 způsobuje neplodnost a výrazně snižuje počet narozených dětí, jak zcela nepodloženě tvrdí Zdeněk Hel i některá média. Náš spolek na základě dostupných dat upozorňuje na dlouhodobě klesající porodnost a náhlý prudký pokles, který nastal v lednu 2022, a od té doby trvá. Hypotézu, že očkování proti covid-19 může mít vliv na plodnost žen a mužů by bylo vhodné ověřit, nikoliv odsoudit. Trend snižujícího se počtu nově narozených dětí nelze nadále ignorovat a i když se nabízejí i jiné teorie, je třeba tuto prověřit. Pravda bude někde uprostřed. Toto naše upozornění vychází ze statistických dat a nečiníme jakékoliv předčasné závěry.

Upozorňujeme dále, že pravdivost, ale také nepravdivost této hypotézy nelze potvrdit bez toho, aby odborníci měli přístup ke zdravotním datům zpracovávaným Ústavem zdravotnických informací a statistiky a pojišťovnami. Bohužel tato data nejsou dostupná, a instituce brání možnosti objektivně a skutečně expertně provést jejich zpracování.

Není pravdou, že bychom šířili informaci, že očkování proti covid-19 zabíjí desetitisíce či statisíce lidí. Upozorňujeme však na to, že tak, jako je tomu u všech ostatních léčiv, i vakcíny proti onemocnění covid-19 by měly být předmětem důsledné kontroly v rámci tzv. farmakovigilance. Jak jsme zjistili, není tomu tak. Státní ústav pro kontrolu léčiv v mnoha případech u hlášení nežádoucích účinků po tomto očkování neeviduje tzv. šarže použité vakcíny. Bez této zcela zásadní informace není schopen řádně vyhodnotit potenciálně nebezpečné šarže a zcela na tuto svou roli rezignoval. Kvalitou šarží se zabývá pouze tehdy, pokud je nahlášeno podezření na horší jakost. Tato skutečnost může ve svém důsledku vést k ohrožení životů a zdraví našich občanů.

Případů, kdy nám jsou ze strany určitých skupin vkládány do úst názory, které jsme nikdy nevyslovili, je mnoho. A samozřejmě nás šířením podobných lží, nepravd a manipulativních tvrzení poškozují. A poškozují tím i odbornou vědeckou diskusi jako takovou, protože vědce nutí k autocenzuře a k prezentaci pouze takových názorů, které je možné „beztrestně“ tvrdit.

V případě Vašeho zájmu o setkání jsme k němu kdykoliv připraveni, případně budeme rádi, pokud se zúčastníte uvedené konference dne 20. listopadu 2023 již jen proto, abyste měla v budoucnu možnost oponovat našim názorům  a nikoliv jen jejich dezinterpretovaným verzím.

S pozdravem

SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., předsedkyně

RNDr. Zuzana Krátká, PhD.,  místopředsedkyně

RNDr. Tomáš Fürst, PhD., člen SMIS a přednášející na konferenci

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, PhD., člen SMIS

MVDr. Václav Fejt, člen SMIS

Text podporují také účastníci semináře dlouhodobě spolupracující se SMIS:

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka

MUDr. Jaroslava Chlupová, neuroložka

MUDr. Vladimír Čížek, angiolog

JUDr. Vladana Vališová LL.M., advokátka

Sdílejte