OneAmerica a prudký nárůst úmrtí v USA

MUDr. Emil Berta

v upravené verzi publikováno na Echo, ale protože v novinách to zmizí rychle, se souhlasem autora dáváme k dispozici i čtenářům SMIS

OneAmerica! Zní to úderně jako slogan v závěru předvolebního mítinku. Bělostné úsměvy politiků svítí do kamer, příznivci pod pódiem třepetají vlaječkami, všichni nadšené tleskají a sborově skandují “OneAmerica!”. Tento příběh je však jiný.

OneAmerica (1) je především suchá matematika. Chcete-li dělat životní pojištění, ani to jinak nejde, musíte umět dobře počítat. OneAmerica byla založena roku 1877, sídlí v Indianapolis a poskytuje životní pojištění jak jednotlivcům, tak i skupinové životní pojištění například státním zaměstnancům. Počítat tam umějí jistě dobře, protože v současnosti má jejich byznys hodnotu zhruba 74 miliard dolarů a roční zisk se pohybuje kolem 2 miliard. Je to vlastně jednoduché, potřebujete vědět, jak vysoké pojistné musíte stanovit, abyste pokryli náklady na výplatu pojistek a také aby vám ještě něco zůstalo na provoz a zisk. Vše je závislé především na tom, kolik vašich klientů za rok zemře. A tak nejen že pečlivě sledujete historická data, ale především vás velmi zajímají trendy za poslední měsíce. Máte-li výpočty špatně, můžete mít zakrátko po byznysu. Myslím, že číslům z pojišťovacího odvětví se dá věřit.

Šéf OneAmerica Scott Davison publikoval před pár dny zprávu o vývoji počtu úmrtí u pojištěnců jeho společnosti za rok 2021 (2). Ta suchá čísla jsou zajímavá tím, že ukazují prudký nárůst počtu úmrtí v posledních měsících a stejné je to i u ostatních pojišťovacích společností v USA. Ve srovnání s předpademickým rokem 2019 jde o 40% nárůst úmrtí lidí v produktivním věku 18–64 let. Tento nárůst je patrný od třetího čtvrtletí roku 2021 a dle slov S. Davisona pokračuje i ve čtvrtém. Údaje potvrdil rovněž Brian Tabor, prezident Asociace nemocnic v Indianě, který řekl, že nemocnice jsou zavaleny pacienty s nejrůznějšími diagnózami a že také pozorují zmíněný nárůst úmrtí. Že nejde o chybu ve statistice ukazují i oficiální data z Centers for Disease Control (CDC), kde je patrný tentýž vzestup úmrtí. S. Davison dále uvedl, že pozorují rovněž nárůst invalidity a že jeho společnost začne zvyšovat pojistné v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti proti Covid-19. Mezi možnými příčinami uvádí zhoršený přístup ke zdravotní péči nebo tzv. long-Covid, je však zjevné, že jasné vysvětlení nemá. Je nárůst o 40 % opravdu vysoký nebo je to jen hra čísel? OneAmerica uvádí, že k nárůstu o 10 % dochází odhadem jednou za 200 let a dodává, že současný vzestup je historicky zcela bezprecedentní. Prudký nárůst úmrtí v USA je tedy reálný a znamená, že za uvedené období oproti roku 2019 zemřelo každý měsíc o zhruba sto tisíc lidí v produktivním věku navíc oproti roku 2019. Vše dobře ilustruje graf společnosti OneAmerica, křivky ukazují úmrtnost v jednotlivých letech u osob ve věku 18-64 let:

Nedojde-li k závažnému zpochybnění těchto dat, je zřejmé, že jsme svědky historické tragédie. Je naprosto zásadní důkladně analyzovat její příčiny a pečlivě je vysvětlit, aby se tento trend podařilo zastavit. Je to zásadní i proto, abychom při pandemiích, které v budoucnu přijdou, neopakovali stejné chyby. Dovolím si krátkou úvahu o možných příčinách:

Vzhledem k časové souvislosti se dá s jistotou říci, že pozorovaný nárůst úmrtí souvisí s pandemií Covid-19. První vysvětlení, které člověka napadne, je samozřejmě nárůst úmrtí na nemoc Covid-19. To však není pravděpodobné vysvětlení. V grafu vidíme, že úmrtí za rok 2019 tvoří základní linii odpovídající hodnotě 100 %. Za rok 2020 je zřejmý nárůst, který je dán nástupem Covid-19, a poté již ve 2.–4. čtvrtletí vidíme stabilní linii na úrovni 125–127 % úmrtí oproti roku 2019. Rok 2021 začíná na obdobných 129 % a klesá ke 121 % na konci prvního čtvrtletí. Potom však následuje prudký vzestup na 145 %, který zatím trvá. Tento vývoj nelze vysvětlit nárůstem úmrtí na Covid-19. Nadúmrtí se totiž odehrávají ve skupině lidí, kteří z hlediska Covid-19 nespadají do rizikové skupiny křehkých seniorů s řadou přidružených chorob – skupina osob ve věku 18–64 let tvoří v USA jen 25 % úmrtí na Covid-19 a navíc dle vyjádření S. Davisona velká většina nadúmrtí s onemocněním Covid-19 přímo nesouvisí.

Dá se rovněž s jistotou říci, že příčin nárůstu úmrtí bude více: zhoršení přístupu ke zdravotní péči v průběhu pandemie, nárůst počtu sebevražd, celkové zhoršení zdravotního stavu populace a podobně. Nárůst o 40 % je ovšem tak dramatický, že si nemyslím, že by jej pouze výše uvedené příčiny vysvětlovaly. Je proto třeba se zamyslet nad dalšími možnostmi a nebát se pojmenovat i to, co se v dnešní vyhrocené atmosféře a stále narůstajícím tlaku na plošnou vakcinaci může jevit jako covidová hereze:
1. Je možné, že prodělání Covid-19 vede k následkům, které v delším horizontu způsobují dramatický nárůst počtu úmrtí?

2. Je možné, že tento efekt vyvolává plošná vakcinace proti Covid-19?

3. Jde o souběh obojího?

Pokud by nárůst úmrtí souvisel s prodělaným onemocněním Covid-19, je otázkou, proč se neprojevil postupným nárůstem již v průběhu roku 2020, ale až prudkým vzestupem v druhé polovině roku 2021. Naopak plošná vakcinace byla zahájena počátkem roku 2021 (3) a případná časová souvislost se tedy jeví pravděpodobnější. Je třeba otevřeně říci, že stávající vakcíny byly otestovány velmi narychlo, a nemůžeme tudíž vědět nic o rizicích nežádoucích účinků ve středně a dlouhodobém horizontu. Tyto informace teprve získáme, ovšem pouze v případě, že je budeme skutečně hledat. Zatím se zdá, že jediná oficiálně přípustná doktrína říká, že vakcíny jsou „jediným řešením“ a že jsou zcela bezpečné navzdory obrovskému nárůstu hlášení o vedlejších účincích například v americkém systému VAERS (4). Nedávno jsem o bezpečnosti vakcín diskutoval s kolegou imunologem, vynikajícím vědcem. V některých aspektech jsme se podstatně lišili, ale shodli jsme se na tom, že nevíme, jaké vedlejší účinky mohou vakcíny přinést ve středně a dlouhodobém horizontu. Jeho zásadní argument pro bezpečnost vakcín byl ten, že po zahájení plošné vakcinace nevidíme nárůst celkových úmrtí oproti minulosti. Zdá se, že v USA už to neplatí.

Je zajímavé, že podobné nevysvětlitelné odchylky v datech se nedávno objevily jak ve Velké Británii (viz fejeton zde (5)), tak v datech Všeobecné zdravotní pojišťovny (data a diskuse možných vysvětlení najdete v (6) a (7)).

Nejsem tzv. antivaxer, celá má rodina je očkována i vakcínami, které si člověk musí sám za nemalé prostředky nakoupit (např. proti encefalitidě). Pracuji však v medicíně dostatečně dlouho na to, abych věděl, že je možné se v dobré víře i hrubě mýlit. Naše poznání je omezené, je třeba k tomuto faktu přistupovat s pokorou a zásadně se vyvarovat prosazování „jediné pravdy“, jak jsme toho svědky v poslední době. Také vím, že každé tvrzení farmaceutických firem o účincích a bezpečnosti jimi prodávaných léčiv je nutné opakovaně ověřit v nezávislých studiích. Historické precedenty hovoří jasně. Farmaceutické firmy existují primárně kvůli zisku, ne kvůli pomoci trpícím. Umí velmi efektivně lobovat za své zájmy a štědře motivovat spolupracující lékaře.
V minulosti tyto firmy opakovaně zatajovaly zásadní údaje o rizicích léčiv, což vedlo k trvalým následkům a úmrtím mnoha pacientů (8). Je bláhové si myslet, že v případě Covid-19 se vše mávnutím kouzelného proutku změnilo. Tím spíše je třeba důsledně dbát zásady předběžné opatrnosti a vakcinovat jen ty osoby, u nichž je poměr rizika a benefitu prokazatelně výhodný. To však současná, stále hrubším nátlakem prosazovaná plošná vakcinace zásadně nesplňuje.

Odkazy:

  1. https://www.oneamerica.com/

  2. https://www.youtube.com/watch?v=dBXlcYK0WtA

  3. https://ourworldindata.org/covid-cases

  4. https://openvaers.com/covid-data

  5. https://smis-lab.cz/2022/01/01/vakcinacni-voodoo/

  6. https://smis-lab.cz/2021/12/25/umrti-dle-ockovaciho-statutu-v-roce-2021-data-zdravotnich-pojistoven/

  7. https://smis-lab.cz/2022/01/07/elixir-mladi/

Sdílejte