Pohled do hlubin registračních studií mRNA vakcín

Tomáš Fürst

V článku „Tektonický zlom“ jsem popsal mimořádný význam publikace „COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign“, která byla vržena jako tříštivý granát do vědeckého světa časopisem Cureus nakladatelství Springer. Pokud jste úvodní článek nečetli, pak s ním prosím začněte, ať se zde znova nezdržujeme vysvětlováním, jak fungují vědecké časopisy. Samozřejmě doporučuji přečíst si i originální článek, ale vzhledem k jeho rozsahu je to zábava na několik hodin.

Podívejme se tedy, jakou náloží je tento granát naplněn, a pojďme si připomenout fakta, která pravidelní čtenáři SMIS z tohoto třeskutého obsahu již znají. Co tedy skoro přesně čtyři roky po začátku covidového běsnění proniklo do „oficiálního vědeckého záznamu“ ohledně mRNA covidových vakcín? Následující body obsahují rychlé shrnutí některých odstavců citovaného článku, v hranatých závorkách jsou pak moje komentáře.

1. Bezpečnost vakcín nebyla testována dle dříve platných vědeckých standardů a regulátoři (FDA) dovolili výrobcům obejít mnoho důležitých kroků. [O tom jsme psali zde, zde a zde.]

2. Vakcíny na bázi mRNA skutečně spadají do kategorie „genová terapie“ a americké úřady musely narychlo změnit definici vakcíny, aby se do ní produkty firem Pfizer a Moderna vůbec vešly. [Tohle jsme vám prozradili už v létě 2022. Nejde o lingvistickou libůstku, ale závažnou změnu, protože v USA jsou farmaceutické firmy ze zákona vyvázány z jakékoliv odpovědnosti za škody, které způsobí vakcínami. Na jiné farmaceutické produkty se tento zákon nevztahuje.]

3. V registračních studiích se nikdy neprokázalo, že by vakcíny bránily přenosu infekce či jakkoliv snižovaly riziko hospitalizace či úmrtí s covidem. Ikonická účinnost 95 % byl „účetní trik“ způsobený tím, že mnoho lidí s podezřením na infekci vůbec nebylo testováno. Kdyby se do výpočtu zahrnuli, klesla by účinnost proti symptomatické infekci už v registrační studii na 19 % a vakcína by podle norem FDA nemohla být schválena. [SMIS tuto informaci čtenářům přinesl již lednu 2022, viz také zde.]

4. V registračních studiích byla záměrně zničena kontrolní skupina tím, že účastníkům v placebo skupině byla pár týdnů po skončení studie nabídnuta možnost očkovat se aktivní látkou. Většina účastníků toho využila a tím byla navždy zmařena možnost vyhodnotit dlouhodobé nežádoucí účinky vakcinace [U nás publikoval Emil Berta v lednu 2022.]

5. Nebezpečnost covidu byla systematicky přeceňována, ačkoliv pro mladší lidi byla smrtnost tohoto onemocnění od začátku epidemie srovnatelná s chřipkou. Děti nebyly infekcí ohroženy skoro vůbec a ani v kohortách do 70 let smrtnost nepřesahovala jedno procento. [Na platformě ECHO24 jsme o tom veřejnost informovali již v červnu 2021 v článku Tomáše Nielsena. S příchodem omikronu se situace zlepšila, což jsme popsali na SMIS. Na podzim 2022 kolega V. Čížek společně s celou řadou dalších odborníků o tom informoval osobně ministra Válka dopisem.]

6. Z registračních studií byly vyloučeny klíčové skupiny, především těhotné ženy, staří a nemocní lidé či imunokompromitovaní jedinci. Přitom právě těmto lidem byly později vakcíny vehementně „doporučovány“, ačkoliv z prospektivních studií nebylo známo nic o risk-benefit analýze v těchto skupinách. Tato praxe porušuje pravidla informovaného souhlasu a tím se ocitá v rozporu s Norimberským kodexem. [Psali jsme v mnoha textech, například zde. O problematice informovaného souhlasu a klamavé reklamy v očkovací kampani pojednávala Vladana Vališová již v roce 2021 v Advokátním deníku.]

7. Už v registračních studiích se ukázalo, že očkovaná skupina nevykazuje snížení celkové mortality. Ovšem brzy po uvedení na trh se začaly farmakovigilanční databáze plnit nevídaným množstvím podezření na nežádoucí účinky. Autoři článku doslova píšou:
Thus, applying these reasonable, conservative assumptions, the estimated harms of the COVID-19 mRNA vaccines greatly outweigh the rewards: for every life saved, there were nearly 14 times more deaths caused by the modified mRNA injections.

Výše uvedenou větu lze do češtiny přeložit takto: Při použití těchto rozumných a konzervativních předpokladů tedy odhadované riziko použití mRNA vakcín proti COVID-19 výrazně převažuje nad přínosem: Na každý zachráněný život připadá téměř 14krát více úmrtí způsobených injekcemi modifikované mRNA.

[Tohle tvrzení je v ostrém kontrastu s fantaziemi o milionech zachráněných životů, které stále šíří covidistický establishment. Již v srpnu 2021 jsme spočítali, že risk-benefit analýza vychází pro mladé rekonvalescenty v neprospěch očkování. O podivuhodně invertované risk-benefit analýze jsme psali např. zde.]

8. Je evidentní, že se v registračních studiích podvádělo (viz například článek v BMJ zde). V aktivní větvi registrační studie bylo podezřele mnoho úmrtí na kardiovaskulární příčiny. Na druhou stranu, celkově v obou ramenech studie celkem zemřelo podezřele málo lidí. To je divné, zejména  v souvislosti s velkým počtem účastníků studie, kteří byli z nejasných důvodů „ztraceni ze sledování“. Vyvstává podezření, že se záhadně ztráceli zejména ti, kteří v aktivní větvi nedopadli dobře. Z nejasných důvodů nejsou anonymizovaná data dodnes zveřejněna.

9. Když se zkombinují registrační studie Pfizeru a Moderny, vychází celkem 125 podezření na závažné nežádoucí účinky (SAE) na sto tisíc dávek vakcíny, tedy asi jedno podezření na 800 dávek. Tento nesmírně důležitý výpočet provedli Joseph Fraiman et al. již na podzim roku 2022. Oproti chřipkovým vakcínám je hlášeno 800 krát více podezření na AE související s autoimunitním onemocněním. Autoři rovněž upozorňují na zásadní podhlášenost podezření na AE ve všech farmakovigilančních systémech. [SMIS se tomuto tématu věnoval opakovaně (zde, zde a zde) a stal se za to terčem zuřivých útoků různých samozvaných fakt-čekistů. Úmrtí po chřipkových a covidových vakcínách jsme popisovali zde.]

10. Bylo prokázáno, že mRNA vakcíny obou firem (Pfizer i Moderna) jsou kontaminovány plasmidovou DNA a endotoxiny. Hrozí riziko, že tato DNA se inkorporuje do lidského genomu, což může způsobit mnoho neblahých důsledků, a navíc některé problémy mohou být dědičné. Příjemci vakcín o těchto skutečnostech nebyli informováni, jejich souhlas tedy logicky nebyl informovaný. [Tento slow motion train wreck jsem již pro české čtenáře vysvětloval zde a zde. Zásadní informace přinesl Mainstream Angeliky Bazalové]

Nelze v tomto krátkém přehledu vyjmenovat vše, čemu se článek věnuje, to bych jej musel přeložit celý. Článek má 38 stran psaných drobným písmem a obsahuje 293 referencí. V referencích této publikace se objevují všechny důležité články, kterých jsem si za poslední 4 roky vědom, a spousta dalších, o kterých jsem neměl ani tušení.

Krom výše uvedených deseti bodů se článek dále věnuje problematice IgG4 protilátek, hrozivému nárůstu „turborakovin“, slizniční imunitě, immune escape, evolučnímu tlaku vakcinace, který pravděpodobně vedl ke vzniku nových variant viru, a mnohým dalším důležitým tématům. Jedná se monumentální dílo, které by si měl přečíst každý, kdo dosud věřil oficiálnímu covidovému narativu. Znovu zde odcituju poslední větu závěru:

Given the well-documented SAEs and unacceptable harm-to-reward ratio, we urge governments to endorse and enforce a global moratorium on these modified mRNA products until all relevant questions pertaining to causality, residual DNA, and aberrant protein production are answered.

Vzhledem k dobře zdokumentovaným závažným nežádoucím účinkům a nepřijatelnému poměru rizika a benefitů vyzýváme vlády, aby vyhlásily a prosadily celosvětové moratorium na tyto produkty s modifikovanou mRNA, dokud nebudou zodpovězeny všechny relevantní otázky týkající se příčinné souvislosti, zbytkové DNA a produkce aberantních proteinů.

Samozvaní fakt-čekisté tímto článkem významně ztrácejí půdu pod nohama. Už nemůžou na naše analýzy a výpočty odpovídat, že „co není v impaktu, to neplatí“. Fakt-čekisté doufali, že strážci oficiálního covidového narativu podobnou publikaci do impaktovaného časopisu nikdy nepustí. Mýlili se.

Teď je řada na odborné veřejnosti a novinářích, aby se začali ptát zbývajících covidistů, jak je možné, že se jejich doporučení a stanoviska tak zásadně liší od vědeckých poznatků. Protože článek „Lessons Learned“ je od 24. ledna roku 2024 součástí oficiálního vědeckého záznamu. Tables have turned.

Děkujeme všem s námi spolupracujícím autorům publikací a analýz, kteří nepolevili v hledání pravdy o mRNA vakcinaci.

Sdílejte